Audyt

Oferta

Audyt zewnętrzny

Audmax

Profesjonalny audyt projektów unijnych

O poprawnym i skutecznym wydatkowaniu środków Projektowych nie decyduje wyłącznie osiągnięcie założeń Projektu, ale również wydatkowanie ich zgodnie z procedurami.

Tylko firma, która zna bieżące wymagania instytucji nadzorującej jest w stanie przeprowadzić audyt w sposób efektywny tzn. w taki sposób, aby dać zapewnienie Beneficjentowi, że sposób, w jaki rozlicza koszty w ramach projektu jest prawidłowy i zgodny z procedurami. W ramach naszych audytów Beneficjent nie tylko uzyskuje takie zapewnienie, ale otrzymuje również wsparcie w postaci doradztwa projektowego. Dla nas dobrze przeprowadzony audyt charakteryzuje się tym, że Beneficjent oprócz raportu uzyskuje dodatkową wiedzę, pomocną w dalszej realizacji Projektu.

Audyt zewnętrzny ma przede wszystkim dotyczy procesu weryfikacji prawidłowości przebiegu wybranych procesów w firmie. Może on zatem dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa, jego systemu i celów, jak i realizacji konkretnego programu lub projektu. Podstawą wiarygodnego i prawidłowego audytu jest zlecenie jego wykonania niezależnym, zewnętrznym audytorom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kompetencje do przeprowadzania tego typu działań kontrolnych. Audyt zewnętrzny bowiem powinien dostarczać dokładnej analizy funkcjonowania badanego obszaru, wskazywać środki zapewniające optymalizację organizacji, a prawidłowość przebiegu procesów w firmie potwierdzać stosownym certyfikatem.

O ile zlecenie audytu zewnętrznego profesjonalnemu zespołowi audytorów przynosi niewspółmierne korzyści dla zachowania tzw. ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa oraz dla  optymalizacji i potwierdzenia jakości organizacji, o tyle audyt zewnętrzny projektów unijnych wynika z nałożonego na Beneficjentów obowiązku przeprowadzenia tego typu audytu dla potrzeb rozliczenia finansowego wsparcia. Dlatego w tym przypadku istotne jest zaproszenie do oferty audytu  takich audytorów, którzy w szczególności specjalizują się w analizie funduszy unijnych wspierających rozwój Polski.

W zespole Audmax Biliński pracują audytorzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie badania sprawozdań finansowych, przebiegu projektów unijnych i oceny kwalifikowalności środków. W ramach audytu zewnętrznego projektów unijnych na zlecenie Beneficjenta Audmax Biliński dokonuje weryfikacji:

 • prawidłowości wniosku o dofinansowanie i jego zgodności z wytycznymi zawartymi w umowie, 
 • adekwatności załączonych dokumentów finansowych,
 • realizacji założeń projektu wynikających z umowy o dofinansowanie i z obowiązującymi przepisami prawa,
 • właściwego wydatkowania pozyskanych środków z projektu.
 • zastosowania ewentualnych zaleceń przeprowadzonych wcześniej kontroli,
 • ścieżki audytu w obszarze finansowo-księgowym,
 • procedurę monitorowania realizacji celów Projektu,
 • prawidłowości ewentualnej procedury przetargowej,
 • kwalifikowalności kosztów, pełnej ich dokumentacji i ewidencji księgowej,
 • terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu,
 • zakresu i jakości sprawozdań z realizacji projektu i archiwizacji dokumentacji
 • zgodność realizacji projektu z politykami Wspólnotowymi, również w obszarze dotyczącym informacji i promocji .

Na podstawie przeprowadzonych analiz zespół audytorów dokonuje sprawozdania z oceny prawidłowości realizacji projektu w celu dostarczenia Beneficjentowi racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne, a realizacja Projekt przebiega zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie.

Audyt, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do współpracy

Image

Wspomagamy biznesy,
wspieramy ludzi.

© 2022, Audmax-bilinski.pl

Siedziba firmy:

ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław

Śledź nas na: Facebook / LinkedIn