Artykuły

Ciekawe artykuły na temat projektów, szkoleń.

Najczęstsze błędy popełniane w projektach unijnych. Jak skutecznie poprowadzić projekt unijny?

Najczęstsze błędy popełniane w projektach unijnych. Jak skutecznie poprowadzić projekt unijny?

Projekty unijne są jednym z najważniejszych narzędzi, które służą do wsparcia rozwoju gospodarczego oraz społecznego na terenie Unii Europejskiej. Dzięki nim przedsiębiorstwa i instytucje mają szansę na uzyskanie finansowania na realizację swoich strategii, które bez takiego wsparcia mogłyby pozostać tylko na etapie planowania. Projekt unijny to nie tylko szansa na zdobycie finansowania, ale również możliwość zwiększenia konkurencyjności i rozwoju firmy, instytucji czy regionu. Jednakże, aby osiągnąć sukces w realizacji projektu unijnego, wymagane jest nie tylko właściwe przygotowanie, ale również uniknięcie najczęstszych błędów. Projekty unijne są jednym z najważniejszych narzędzi służących do wsparcia rozwoju gospodarczego oraz społecznego na terenie Unii Europejskiej. Osiągnięcie sukcesu w realizacji projektu unijnego wymaga jednak od zainteresowanych podmiotów nie tylko właściwego przygotowania, ale również umiejętności uniknięcia najczęstszych błędów w trakcie jego realizacji i rozliczania. W tym artykule omówimy najczęstsze błędy popełniane w projektach unijnych oraz sposoby ich unikania.

Brak rzetelnego planowania projektu unijnego

Planowanie projektu jest jednym z kluczowych etapów realizacji projektu unijnego. Wielu zainteresowanych podmiotów skupia się nad samym uzyskaniem funduszy, co prowadzi do niewłaściwego lub zbyt powierzchownego planowania. Konsekwencją tego jest nieadekwatne oszacowanie zasobów potrzebnych do realizacji projektu, co prowadzi do przekroczenia kosztów i terminów realizacji projektu. Aby uniknąć tego błędu, należy dokładnie określić cele projektu oraz przygotować realistyczny harmonogram działań. Należy również oszacować zasoby finansowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji projektu. Rzetelne planowanie projektu jest kluczowe dla jego sukcesu.. Przygotowanie takiego planu wymaga czasu i skrupulatności, ale przynosi korzyści w dalszej fazie realizacji projektu. Planowanie pozwala uniknąć zbędnych kosztów i opóźnień w realizacji projektu. Plan powinien być realistyczny, uwzględniając dostępność zasobów ludzkich i finansowych. Ważne jest również, aby plan uwzględniał możliwe ryzyka i plany awaryjne na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

Niezgodności merytoryczne wniosku o dotacje unijne

Niezgodność wniosku z programem projektowym oraz brak spójności między wnioskiem a biznes planem są poważnymi błędami popełnianymi w projektach unijnych. Składając wniosek o dotację, należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami programu, z którego chcemy skorzystać, i upewnić się, że cele i rodzaje projektów są zgodne z naszymi planami. Niestety, wiele wniosków zostaje odrzuconych ze względu na niezgodność z wymaganiami programu. Warto również zadbać o spójność między wnioskiem a biznes planem, aby uniknąć sytuacji, w której informacje zawarte w tych dwóch dokumentach są ze sobą sprzeczne. Wypełniając te dokumenty, należy być szczególnie dokładnym i rzetelnym, a informacje w nich zawarte powinny być zgodne z rzeczywistością. Unikanie tych błędów znacznie zwiększa szansę na uzyskanie dotacji z projektu unijnego i wyeliminuje podstawowe błędu już na starcie.

Niedostateczne monitorowanie postępu projektu i brak reakcji na zmiany

Monitorowanie postępu projektu jest kluczowe dla zapewnienia jego skutecznej realizacji. Niestety, zdarza się, że niektórzy beneficjenci projektu nie monitorują postępów w sposób wystarczający, co prowadzi do opóźnień lub niskiej jakości realizacji projektu. Dodatkowo, nie reagowanie na zmiany w toku realizacji projektu może skutkować powstaniem nowych problemów lub nawet całkowitym niepowodzeniem projektu. Aby uniknąć tego błędu, należy stworzyć odpowiedni system monitorowania postępu projektu oraz reagowania na ewentualne zmiany. Należy również włączyć do tego procesu wszystkie zainteresowane podmioty, w tym partnerów i beneficjentów projektu. Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej powinni mieć na uwadze, że otrzymanie dofinansowania oraz podpisanie umowy o dofinansowanie to tylko pierwszy krok w sukcesie projektu. Sukces zależy również od tego, czy beneficjent unika naruszeń prawa, zarówno krajowego, jak i unijnego. Nieprawidłowości to kluczowe pojęcie w tym kontekście, ponieważ mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla projektu i beneficjenta. Dlatego ważne jest, aby beneficjent dokładnie przestrzegał zasad i przepisów, a także na bieżąco monitorował postępy projektu i reagował na wszelkie nieprawidłowości.

Jak uniknąć błędów w projektach unijnych?

Aby zapobiec pomyłkom w realizacji i rozliczaniu projektu, niezbędne jest dokładne i poprawne ujęcie wszystkich wydatków w dokumentacji księgowej. W przypadku nieterminowego rozliczania środków unijnych, instytucja może być zmuszona do zapłaty wysokich odsetek, dlatego tak ważne jest terminowe rozliczenie dotacji. Konieczne jest również poprawne sporządzenie wniosku beneficjenta o płatność. W celu uniknięcia błędów w realizacji i rozliczeniu projektów, należy szczególną uwagę zwrócić na dokumentację finansową. Bardzo częstym błędem jest brak podpisów pod informacją o weryfikacji merytorycznej oraz formalno-rachunkowej oraz wpisanie błędnej wartości wydatków. W dokumentacji związanej z przetargami należy odnaleźć odniesienie do ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie dokumenty potwierdzające faktyczne poniesienie wydatków, takie jak wyciągi z konta projektu czy raporty kasowe, powinny być zachowane przez instytucję. W przypadku kserokopii dokumentów, ważne jest ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem. Nie wolno stosować korektorów przy dokonywaniu poprawek na dokumentach finansowych, a korekty należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami korygowania dokumentów księgowych. Aby uniknąć błędów w projektach unijnych warto korzystać z pomocy profesjonalnych doradców projektowych, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów unijnych i znają najnowsze wymagania prawne oraz administracyjne. Współpraca z takimi doradcami pozwoli uniknąć wielu błędów i zwiększyć szanse na sukces w realizacji projektu. W firmie doradczo-szkoleniowej Audmax Błażej Biliński zespół ekspertów dysponuje zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem w skutecznym realizowaniu i rozliczaniu projektów unijnych. Nasi specjaliści zapewniają nie tylko wsparcie w realizacji i rozliczaniu projektów, ale także udostępniają firmom programy szkoleniowe, dzięki którym każdy zespół projektowy sprawnie i skutecznie poprowadzi każdy projekt unijny.

Projekty unijne są skutecznym narzędziem służącym do wspierania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji. Mają one duży potencjał w rozwoju przedsiębiorstw i instytucji, ale wymagają starannego i profesjonalnego podejścia. Unikanie błędów, planowanie projektu, wybieranie odpowiednich partnerów np. firm doradczych, angażowanie się w realizację projektu oraz monitorowanie postępu i reagowanie na zmiany to kluczowe elementy sukcesu w realizacji projektu unijnego.

Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu projektu? Chcesz uniknąć problemu z nie kwalifikowalnością wydatków? Skorzystaj z pomocy ekspertów z Audmax Błażej Biliński

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: (+48) 604 939 564

Audyt, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do współpracy

Image

Wspomagamy biznesy,
wspieramy ludzi.

© 2022, Audmax-bilinski.pl

Siedziba firmy:

ul. Asfaltowa 1/11,
52-235 Wrocław

Śledź nas na: Facebook / LinkedIn